ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Καταλήγοντας, παρατηρείται ότι στο μοναδικό σενάριο που επιτεύχθηκε μηδενικό ετήσιο ισοζύγιο, ήταν ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μόνο στην περίπτωση του ΊΔΑΝΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ’. Σε καμία από τις υπόλοιπες δύο προσεγγίσεις [ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας] ή σε κάποιο άλλο σενάριο δεν επιτεύχθηκε κάτι αντίστοιχο. Στον υπολογισμό του ισοζυγίου ενεργειακής κατανάλωσης, η βέλτιστη επίδοση πέτυχε 59,3% κάλυψη, ενώ στην περίπτωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας το μέγιστο ποσοστό ανήλθε στο 89%. Παρόλα αυτά, εφόσον σκοπός της κατασκευής και της μελέτης είναι η μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης, η προσέγγιση που αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο σύγκρισης, θέτοντας το ισοζύγιο εκπομπών το βασικό στόχο υλοποίησης. Με την επίτευξη ετήσιου ισοζυγίου μηδενικών εκπομπών μίας υπάρχουσας κατασκευής σε ένα πυκνοδομημένο περιβάλλον γίνεται κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος στόχος θεωρείται εφικτός ακόμα και σε κατασκευές στον αστικό ιστό.

Σε μία νέα κατασκευή, όπου θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, από τη διάρκεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, οι πιθανότητες επίτευξης μηδενικού ή ακόμη και θετικού ισοζυγίου είναι ακόμα περισσότερες, ίσως και για κάποια άλλη προσέγγιση. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και την χρήση τεχνικών, που έχουν ήδη αναλυθεί, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των αναγκών για θέρμανση, ψύξη, τεχνητό φωτισμό. Τέτοιου είδους τεχνικές είναι η επίτευξη φυσικού φωτισμού και δροσισμού, η χρήση ηλιακών θερμοκηπίων και αιολικών καμινάδων και εκμετάλλευση επιπλέον ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπου είναι δυνατό, όπως η γεωθερμική και η αιολική. Επιπλέον, οι πιθανότητες επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου μπορούν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αν η θέρμανση πραγματοποιείται όχι με την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο, αλλά με την καύση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως η βιομάζα, η οποία δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με επιπλέον διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ανάλογα με τον προσανατολισμό του κτιρίου, το γεωγραφικό του πλάτος καθώς και τα στοιχεία που το περιβάλλουν, οι φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να είναι ακόμα πιο αποδοτικοί, συγκριτικά με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Παράλληλα, μέσα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα διαφορετικά σενάρια και τα αποτελέσματα που είχαν στην εκάστοτε προσέγγιση, γίνεται αντιληπτό ποιές είναι αυτές που διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο και επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ετήσιο ισοζύγιο του κτιρίου. Παρατηρείται, συνεπώς, ότι σε ένα παράδειγμα υπάρχουσας κατασκευής, τον πιο καθοριστικό και συνάμα τον πιο εύκολα μεταβαλλόμενο ρόλο παίζουν οι χρήστες της, εφόσον είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και ορισμένες από τις καθημερινές του συνήθειες.

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα δεδομένα που διαφοροποιούνται σε σχέση με το ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’ σε καθένα από τα υπόλοιπα σενάρια, τα οποία έχουν περιγραφεί αναλυτικότερα παραπάνω, και έχουν ως συνέπεια τις μεταβολές των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.
- Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ: μείωση u-value εξωτερικής τοιχοποιίας σε 0,29 W/m²K.
- Β’ ΣΕΝΑΡΙΟ: κατάργηση ψύξης σε όλα τα μπάνια της κατασκευής και αύξηση της μέγιστης επιθυμητής θερμοκρασίας στους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών κατά 2οC, δηλαδή από 26οC σε 28οC.
- Γ’ ΣΕΝΑΡΙΟ: ενεργή συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των χρηστών στη μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ταυτόχρονη εφαρμογή των αλλαγών των προηγούμενων τριών σεναρίων.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου