ΕΤΗΣΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Με το ετήσιο ισοζύγιο ενεργειακής κατανάλωσης, υπολογίζεται το ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της κατασκευής που μπορεί να καλυφθεί από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους. Άρα, αφορά και την ποσότητα ενέργειας που υπολείπεται ώστε το ισοζύγιο να γίνει μηδενικό, καθώς και το πλεόνασμα ενέργειας, εφόσον υπάρχει. Έτσι, η συνολική κατανάλωση του κτιρίου αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους καταναλώσεων για θέρμανση, ψύξη και λειτουργία του εξοπλισμού, ενώ η παραγωγή ενέργειας, αυτή που προσφέρει το σύστημα φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών που έχει εγκατασταθεί. Στον πίνακα που ακολουθεί [εικόνα 1], παρουσιάζονται οι επιμέρους καταναλώσεις ενέργειας, καθώς και το ετήσιο ισοζύγιο για όλα τα σενάρια που μελετήθηκαν, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για καθένα από τα σενάρια ξεχωριστά.

[εικόνα 1] Πίνακας ενεργειακής κατανάλωσης και ισοζυγίου των διαφορετικών σεναρίων

1. ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Για τον υπολογισμό του ισοζυγίου ενεργειακής κατανάλωσης της κατασκευής είναι απαραίτητη η ενέργεια που καταναλώνει η κατασκευή για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών σε χρονική περίοδο ενός έτους, καθώς και την ενέργεια που είναι σε θέση να παράξει την αντίστοιχη περίοδο. Γνωρίζουμε ήδη ότι το κτίριο στο ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’ απαιτεί:
- για τη θέρμανση του 48.207 kWh,
- για την ψύξη του 21.028 kWh και
- για τη λειτουργία του εξοπλισμού του 71.099 kWh.
Δηλαδή, σε χρονικό διάστημα ενός έτους το σύνολο του συγκεκριμένου κτιρίου έχει ανάγκη 140.334 kWh ενέργειας. Ταυτόχρονα, όπως έχει υπολογιστεί, από την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας έχει τη δυνατότητα να παράξει 63.142,8 kWh ενέργειας το ίδιο διάστημα. Συνεπώς, μπορεί να καλύψει το 45% της συνολικής ενεργειακής του κατανάλωσης.

2. Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ
Η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου στο ‘Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ’, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο κέλυφός του [αύξηση της μόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης στην εξωτερική τοιχοποιία από 5 σε 10 εκατοστά και μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας σε 0,29 W/m²K] διαφέρει σε σχέση με το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’ και είναι η ακόλουθη:
- για τη θέρμανση απαιτούνται 45.606 kWh ετησίως,
- για την ψύξη 20.915 kWh, ενώ,
- για τη λειτουργία του εξοπλισμού του 71.099 kWh.
Συνεπώς, σε διάστημα ενός έτους, οι συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου ανέρχονται σε 137.620 kWh, ενώ η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών προσφέρει 63.142,8 kWh ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας το 45,9% των συγκεκριμένων αναγκών.  


3. Β’ ΣΕΝΑΡΙΟ
Οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου στο ‘Β’ ΣΕΝΑΡΙΟ’, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, ύστερα από τη μείωση της ψύξης σε όλους του χώρους των κατοικιών και στην κατάργησή της στα μπάνια του κτιρίου είναι οι εξής:
- για τη θέρμανση του απαιτούνται 48.207 kWh ετησίως,
- για την ψύξη του 10.168 kWh, ενώ,
- για τη λειτουργία του εξοπλισμού 71.099 kWh.
Έτσι, κατά τη διάρκεια ενός έτους το κτίριο χρειάζεται 129.474 kWh ενέργειας για τη λειτουργία του, ενώ, έχει τη δυνατότητα να παράξει 63.142,8 kWh από την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών στο κέλυφός του. Συνεπώς, έχει τη δυνατότητα να καλύψει το 48,8% των αναγκών του συγκεκριμένου σεναρίου.

4. Γ’ ΣΕΝΑΡΙΟ
Η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου στο ‘Γ’ ΣΕΝΑΡΙΟ’, το οποίο βασίζεται στην ευαισθητοποίηση των χρηστών και στη ενεργή συμμετοχή τους για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ακόλουθη:
- η θέρμανση καταναλώνει 48.207 kWh ετησίως,
- η ψύξη 21.028 kWh και
- ο εξοπλισμός του κτιρίου 50.458,4 kWh.
Επομένως, σε διάστημα ενός έτους, το κτίριο χρειάζεται 119.693,4 kWh για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών του αναγκών, ενώ την ίδια χρονική περίοδο μπορεί να παράξει 63.142,8 kWh ενέργειας από την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και συγκεκριμένα της ηλιακής, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στο 52,8% της κατανάλωσής του.5. ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Η απαιτήσεις του κτιρίου για ενέργεια στο ‘ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’, κατά το οποίο έχουν εφαρμοστεί ταυτόχρονα οι αλλαγές, βελτιώσεις και παραδοχές των σεναρίων Α’, Β’ και Γ’  έχουν διαμορφωθεί όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
- η θέρμανση απαιτεί 45.958 kWh,
- η ψύξη 10.028 kWh και
- η λειτουργία του εξοπλισμού του 50.458,4 kWh.
Επομένως, το κτίριο χρειάζεται 106.444,4 kWh ετησίως για να καλύψει εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες του. Το αντίστοιχο διάστημα έχει τη δυνατότητα να παράξει 63.142,8 kWh ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς ηλιακούς συλλέκτες που τοποθετήθηκαν στο δώμα και στις όψεις του. Κατά συνέπεια, έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει κατά 59,3% στην κάλυψη αυτών των αναγκών.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου