ΕΤΗΣΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Το ετήσιου ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μιας κατασκευής αποτελεί το αποτελεσματικότερο μοντέλο για πράσινη ανάπτυξη, καθώς εστιάζει στα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπει στην ατμόσφαιρα και, συνεπώς, τη μόλυνση που προκαλεί. Για τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της κατασκευής στη διάρκεια ενός έτους, απαιτείται αρχικά ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η χρήση του συντελεστή απόδοσης της κάθε μορφής ενέργειας καθώς και της ποσότητας εκλυόμενων ρύπων ανά μονάδα ενέργειας [kgCO2/kWh]. Το σύστημα φυσικού αερίου έχει απόδοση 0,9 και εκπομπές 0,196 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα, ενώ το σύστημα κλιματισμού έχει απόδοση [COP] 5 και εκπομπές 0,989 kgCO2/kWh, διότι χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του εξοπλισμού του όπως και αυτή που παράγεται από την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας δεν επηρεάζονται από την απόδοση του συστήματος και επιβαρύνουν ή συνεισφέρουν αντίστοιχα κατά 0,989 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα στις εκπομπές. Συνεπώς, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται από τον τύπο:

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα = (ενεργειακή κατανάλωση)/(απόδοση συστήματος) * εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας

Στον πίνακα που ακολουθεί [εικόνα 1] παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάθε λειτουργίας του κτιρίου για ένα έτος, καθώς και η συμβολή της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη μείωση τους, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά για καθένα από τα διαφορετικά σενάρια.


[εικόνα 1] Πίνακας ισοζυγίου και ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

1. ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στο ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’ οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου άνθρακα καθώς και το ισοζύγιο τους το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπολογίζονται ως εξής:
- για τη θέρμανση = 48.207/0,9 * 0,196 = 10.498,4 kgCO2,
- για την ψύξη = 21.028/5 * 0,989 = 4.159,3 kgCO2 και
- για τον εξοπλισμό = 71.099 * 0,989 = 70.316,9 kgCO2.
Επομένως, οι συνολικές εκπομπές του κτιρίου σε διοξείδιο του άνθρακα ανέρχονται σε 84.974,6 κιλά ετησίως. Από την άλλη πλευρά, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών στο κέλυφος του κτιρίου για την παραγωγή ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει κατά 62.448,2 κιλά ετησίως [63.142,8*0,989] στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει στο ετήσιο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της συγκεκριμένης κατασκευής κατά 73,5%.

2. Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ
Ύστερα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’ και αφορούν τη βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας της εξωτερικής τοιχοποιίας οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα διαμορφώνονται ως εξής σε διάστημα ενός έτους:
- για θέρμανση = 45.606/0,9 * 0,196 = 9.932,0 kgCO2,
- για ψύξη = 20.915/5 * 0,989 = 4.137,0 kgCO2 και
- για λειτουργία του εξοπλισμού = 71.099 * 0,989 = 70.316,9 kgCO2.
Συνεπώς, οι συνολικές εκπομπές του κτιρίου σε διοξείδιο του άνθρακα στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχονται σε 84.385,9 κιλά ετησίως. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποτρέπονται εξαιτίας της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών, ισούνται με 62.448,2 κιλά ετησίως [63.142,8*0,989]. Συνεπώς, η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας μπορεί να συμβάλλει, με βάση τις υποθέσεις του συγκεκριμένου σεναρίου, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της κατασκευής κατά 74%.

3. Β’ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στο συγκεκριμένο σενάριο, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται και αφορούν το σύστημα ψύξης, επηρεάζουν τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της κατασκευές όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:
- για τη θέρμανση = 48.207/0,9 * 0,196 = 10.498,4 kgCO2,
- για την ψύξη = 10.168/5 * 0,989 = 2.011,2 kgCO2 και
- για τη τροφοδοσία του εξοπλισμού = 71.099 * 0,989 = 70.316,9 kgCO2.
Επομένως, οι συνολικές εκπομπές του κτιρίου σε διοξείδιο του άνθρακα στο συγκεκριμένο σενάριο ανέρχονται σε 82.826,5 κιλά ετησίως. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποτρέπονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών, όπως ήδη έχει υπολογιστεί, ισούνται με 62.448,2 κιλά ετησίως [63.142,8*0,989], με αποτέλεσμα να συμβάλλουν κατά 75,4% στο ετήσιο ισοζύγιο εκπομπών της κατασκευής.
 

4. Γ’ ΣΕΝΑΡΙΟ
Οι εκπομπές που προκύπτουν σε αυτό το σενάριο διαφοροποιούνται σημαντικά εξαιτίας της δραστικής συμμετοχής των χρηστών για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του εξοπλισμού και διαμορφώνονται ως εξής:
- για τη θέρμανση = 48.207/0,9 * 0,196 = 10.498,4 kgCO2,
- για την ψύξη 21.028/5 * 0,989 = 4.159,3 kgCO2 και
- για τον εξοπλισμό = 50.458,4 * 0,989 = 49.903,4 kgCO2.
Επομένως, οι συνολικές εκπομπές του κτιρίου σε διοξείδιο του άνθρακα στη συγκεκριμένη εκδοχή ανέρχονται σε 64.561,1 κιλά ετησίως, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποτρέπονται, όπως έχει ήδη υπολογιστεί, ισούνται με 62.448,2 κιλά ετησίως [63.142,8*0,989], εξαιτίας της εγκατάστασης συστήματος εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Συνεπώς, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που μπορεί να επιτευχθεί στη προκειμένη περίπτωση φθάνει το 96,7%.
 

5. ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στο ΊΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’ πραγματοποιείται η ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, καθώς εφαρμόζονται ταυτόχρονα οι βελτιστοποιήσεις και οι αλλαγές των τριών παραπάνω σεναρίων, όντας οι ακόλουθες:
- για τη θέρμανση = 45.958/0,9 * 0,196 = 10.008,6 kgCO2
- για την ψύξη = 10.028/5 * 0,989 = 1.983,5 kgCO2
- για τον εξοπλισμό = 50.458,4 * 0,989 = 49.903,4 kgCO2.
Συνεπώς,  οι συνολικές εκπομπές του κτιρίου σε διοξείδιο του άνθρακα στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχονται σε 61.895,5 κιλά ετησίως. Από την άλλη πλευρά, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποφεύγονται εξαιτίας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκτεταμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών, ισούνται με 62.448,2 κιλά ετησίως [63.142,8*0,989]. Αυτό έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της κατασκευής μέχρι 100,9%.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου