ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εμπεριεχόμενη ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που περιλαμβάνει ένα υλικό, λειτουργώντας αθροιστικά από την πρώτη ύλη ως τη χρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή του [1]. Η εμπεριεχόμενη ενέργεια είναι μια αξιόπιστη μονάδα μέτρησης της συνολικής ενέργειας που δαπανά ένα υλικό κατά τη διάρκεια της ζωής του [εικόνα 1]. Κατανοούμε συνεπώς, ότι η χρήση υλικών με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια θα πρέπει να προτιμάται κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Παράλληλα, η επαναχρησιμοποίηση ή η ανακύκλωση [2] υλικών με υψηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια, στο βαθμό που είναι δυνατό, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Συχνά, η εμπεριεχόμενη ενέργεια της κατασκευής δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς θεωρείται μικρή συγκριτικά με τη ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια της ζωής της. Παρόλα αυτά, μπορεί να ισοδυναμεί με πολλά χρόνια λειτουργίας της. Ωστόσο, δε λείπουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η υψηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια της κατασκευής μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα με την επίτευξη υψηλής θερμικής μάζας.

[Εικόνα 1] Εμπεριεχόμενη ενέργεια ορισμένων δομικών υλικών

Η μείωση της εμπεριεχόμενης ενέργειας της κατασκευής αποτελεί συνδυασμό διαφόρων παραγόντων. Η χρήση υλικών με χαμηλό κόστος συντήρησης, η χρήση υλικών που μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και η αποφυγή κατασκευής κτιρίων μεγαλύτερων από τις πραγματικές ανάγκες, ώστε να ελαχιστοποιείται η άσκοπη χρήση υλικών, αποτελούν αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση της εμπεριεχόμενης ενέργειας της κατασκευής. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανακαίνιση και η αλλαγή χρήσεων σε υπάρχουσες κατασκευές αντί για την κατεδάφιση τους και τη δημιουργία νέων, όπως επίσης και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών από κατεδαφισμένα κτίρια. Παρόλα αυτά, για να είναι δυνατό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει παραβλεφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής η επιλογή και χρήση κατάλληλων υλικών. Επειδή, όμως, η επανάχρηση ορισμένων υλικών δεν αρκεί τις περισσότερες φορές για τη δημιουργία νέων κατασκευών, τα υπόλοιπα υλικά θα πρέπει να επιλέγονται από την τοπική αγορά ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση ενέργειας για τη μεταφορά τους. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προωθούνται, όπου είναι δυνατό, υλικά που έχουν παραχθεί από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εμπεριεχόμενης ενέργειας είναι ο σχεδιασμός ανθεκτικών και προσαρμόσιμων κατασκευών που θα μπορούν να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, η ανάλυση του κύκλου ζωής μιας κατασκευής, δεν εξετάζει μόνο την ενέργεια που εμπεριέχει, αλλά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα καθόλη τη διάρκεια ζωής του, περιλαμβάνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την εξάντληση των πόρων, την κατανάλωση νερού και την παραγωγή απορριμμάτων. Ο υπολογισμός, όμως, της ενέργειας που εμπεριέχει μία κατασκευή είναι σύνθετη διαδικασία, καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι απομονωμένα, αλλά συνδυάζονται μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή γίνεται ευκολότερη αν συνυπολογίζεται η ενέργεια που περιέχουν τα διαφορετικά δομικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υλικά από τα οποία αποτελούνται [εικόνα 2].

[Εικόνα 2] Εμπεριεχόμενη ενέργεια ορισμένων δομικών στοιχείων


[1] Τα ενδιάμεσα στάδια που μεσολαβούν και αυξάνουν την εμπεριεχόμενη ενέργεια του υλικού αφορούν τη μεταφορά, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την αποσυναρμολόγηση, την απεγκατάσταση και την αποδόμηση του
[2] Η επανάχρηση και η ανακύκλωση ορισμένων υλικών με υψηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια είναι πολύ σημαντική, όπως για παράδειγμα του αλουμινίου, η ανακύκλωση του οποίου μπορεί να εξοικονομήσει ως και το 95% της απαραίτητης ενέργειας, ενώ αντίθετα η ανακύκλωση υλικών όπως το γυαλί, συμβάλει μεν στη μείωση της κατανάλωσης αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20%

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου