ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΠΡΩΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας κατασκευών μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου εστίαζαν στο μηδενισμό των αναγκών για τη θέρμανση των εσωτερικών τους χώρων. Για να το επιτύχουν αυτό στόχευαν στην πολύ καλή θερμομόνωση και στην ελαχιστοποίηση των διαρροών αέρα. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση όμως συντελούσε στη δημιουργία αρκετών προβλημάτων, κυρίως όσο αφορά την ποιότητα του εσωτερικού τους περιβάλλοντος, με εμφάνιση φαινομένων όπως ο ανεπαρκής φυσικός φωτισμός, η απουσία οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον, η χαμηλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας λόγω ανεπαρκούς αερισμού. Παρακάτω αναφέρονται τέσσερις από τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας κατασκευών, που στόχευαν στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες μορφές.

1. Το 'Solar House I' του 1939 [εικόνα 1], σχεδιασμένο από ομάδα του ΜΙΤ είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα κτιρίων μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου. Περιλαμβάνει μια μεγάλη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών στη στέγη του και σύστημα για τη συλλογή του νερού της βροχής.
2. Στη συνέχεια ακολούθησε το 'Bliss House' του 1955, το οποίο χρησιμοποιούσε ηλιακούς συλλέκτες αέρα και πέτρινη τοιχοποιία για την επίτευξη υψηλής θερμικής μάζας.
3. Ένα επόμενο παράδειγμα είναι το κτίριο 'Vagn Korsgaard' στη Δανία το 1973 [εικόνα 2], στόχος του οποίου ήταν να είναι ενεργειακά αυτόνομο για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων και την παροχή ζεστού νερού σε ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες.
4. Μία από τις επόμενες προσπάθειες αποτελεί το κτίριο Saskatchewan Conservation House στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1979 [εικόνα 3], το οποίο περιλάμβανε την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών στην νότια κεκλιμένη στέγη του, σύστημα αερισμού με εναλλάκτη θερμότητας και διαχείριση των 'γκρι' υδάτων.

[εικόνα 1] Το ‘Solar House I’ του 1939
 
[εικόνα 2] Το ‘Vagn Korsgaard’ του 1973

[εικόνα 3] Το ‘Saskatchewan Conservation House’ του 1979

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου