ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΚΟΣΤΟΣ

Οι κατασκευές που επιδιώκουν την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού κόστους λειτουργίας, στοχεύουν στην εξισορρόπηση της αξίας της παραγόμενης ενέργειας με την αξία της ενέργειας που λαμβάνουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα αν η παραγόμενη ενέργεια παρέχεται στο δίκτυο με αξία μεγαλύτερης της ενέργειας που λαμβάνεται από αυτό. Ωστόσο, κάτι αντίστοιχο είναι δύσκολο να επιτευχθεί αν πρόκειται για μία κατασκευή, η οποία, εξαιτίας της λειτουργίας της δαπανά μεγάλα ποσά ενέργειας και παράλληλα έχει περιορισμένη έκταση για εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός που στοχεύει στο μηδενισμό του κόστους ενέργειας είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μακροχρόνια βάση καθώς το κόστος είναι μια μεταβλητή που αλλάζει συνεχώς σε βάθος χρόνου και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Εκτός από αυτό όμως οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας δε θα έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθούν να αγοράζουν την ενέργεια από τις κατασκευές που παράγουν, αν ο αριθμός αυτών αυξηθεί σημαντικά, διότι οι δυνατότητες του δικτύου είναι περιορισμένες, ενώ θα είχε ως συνέπεια και τη μείωση του κέρδους τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο βιωσιμότητάς τους. Σε μια τέτοια περίπτωση πιθανόν να είναι προτιμότερο η αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας και η χρησιμοποίηση της κάποια μελλοντική στιγμή από την διοχέτευσή της στο δίκτυο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι εύκολο να εφαρμοστεί και να μετρηθεί, καθώς επαληθεύεται από το κόστος των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αλλά δεν αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο εντοπισμού εκπομπών της κάθε μορφής ενέργειας με την πάροδο του χρόνου. 

Το αποτέλεσμα βρίσκεται συνήθως σε ισορροπία σε σχέση με το είδος ενέργειας που χρησιμοποιείται καθώς υπάρχει άμεση εξάρτηση της προσφοράς με τη ζήτηση, αλλά ίσως να μην αντικατοπτρίζει την ανάγκη του δικτύου για τη ζήτηση[1]. Επιπλέον, απαιτεί καθαρές μετρήσεις, έτσι ώστε η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει η κατασκευή να μπορεί να αντισταθμίσει τη ενέργεια που καταναλώνει μαζί τις επιπλέον επιβαρύνσεις.


[1] η εγκατάσταση για παράδειγμα ενός επιπλέον συστήματος φωτοβολταϊκών μειώνει περισσότερο τη ζήτηση από το δίκτυο αν υπάρχει απευθείας κατανάλωση ή αποθήκευση από το να διοχετεύεται το πλεόνασμα της ενέργειας στο δίκτυο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου